Polisi Privasi

POLISI PRIVASI

SILA TELITI MAKLUMAT POLISI SECARA TERPERINCI

Pengenalan dan Aplikasi

Polisi ini (“Polisi Privasi”) menghuraikan bagaimana Dsly Emcity Sdn. Bhd. (No. Syarikat: 1370122-X) (selepas ini dirujuk bersamaan/alternatif sebagai “Emcity” atau “kami”) mengurus Data Peribadi yang berada dalam milikan atau kawalannya.

“Data Peribadi” dalam Akta Perlindungan Data Peribadi, 2010 [“APDP”] dilklasifikasi sebagai sebarang informasi atau maklumat yang diperolehi melalui sebarang transaksi komersial bagi pengenalan seseorang individu yang diperolehi samada secara lansung atau tidak langsung dari mana-mana sumber atau medium dan berada dalam posesi, milikan atau kawalan sesuatu pihak termasuk data sensitif yang memberi pandangan, pendapat atau expresi bagi seseorang individu.

Polisi Privasi ini terpakai untuk maklumat dan data yang dikumpulkan oleh laman web kami di www.dsly-emcity.com/(Laman web)

Dengan penggunaan laman web dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Emcity di sini, anda mengakui telah membaca dan memahami kandungan Polisi Privasi ini dan setuju untuk terikat dengan Polisi Privasi ini bagi informasi yang diambil-simpan berkenaan anda. Sekiranya, anda tidak setuju atau tidak menerima syarat Polisi Privasi ini, sila elak penggunaan laman web dan tidak mengguna apa-apa perkhidmatan yang disediakan oleh Emcity di sini.

Emcity dari masa ke semasa atau secara berkala akan mengemaskini Polisi Privasi ini. Emcity akan memaklumkan sebarang perubahan yang dibuat dan jika perubahan yang dibuat itu adalah ketara, Emcity akan memaparkan notis terserlah (prominent notice) dengan menghantar email atau melalui pemberitahuan (push notification) di laman web kami. Walaupun Emcity dari masa ke semasa akan memaklumkan sebarang perubahan ketara sebelum tempoh penguatkuasaan, anda dinasihatkan untuk membaca dan mengkaji Polisi Privasi ini dari secara berkala kerana penerusan penggunaan laman web atau perkhidmatan Emcity mengesahkan bahawa anda memahami Polisi Privasi ini bersama apa-apa perubahan kemudiannya tanpa rizab (without reservation).  

Undang-undang Malaysia adalah terpakai bagi maksud Polisi Privasi ini. Tanpa prejudis kepada hak anda untuk menyandar kepada undang-undang lain, sebarang pertikaian wujud dari Polisi Privasi ini termasuk apa-apa persoalan berkaitan keesahan, kewujudan, pembatalan atau sebagainya hendaklah dirujuk ke Mahkamah Malaysia dan kedua-dua pihak terbabit dengan ini tanpa sebarang batasan dan had menyerah kepada bidangkuasa Mahkamah Malaysia.

Sekiranya anda mempunyai apa-apa persoalan berkenaan Polisi Privasi ini atau berkenaan penggunaan informasi yang diamil-simpan oleh Emcity, sila hubungi kami di sini.

1. Informasi yang diambil-simpan

Penggunaan laman web kami

Kami menggunakan laman web untuk menawarkan pelbagai pilihan dan pembelian mudah kepada anda. Informasi yang diambil-simpan dan diurus melalui laman web kami adalah bagi menambah-baik perkhidmatan persendirian (Data Baru) yang dipunyai oleh Emcity dan diguna, didedah dan dilindungi seperti dalam Polisi Privasi ini.

Informasi yang diambil-simpan berkenaan anda

Anda bebas meneroka laman web tanpa memberikan Data Peribadi anda. Emcity mengambil-simpan Data Peribadi apabila anda memberikannya dengan sukarela. Sebagai contoh, anda mungkin menyerlahkan Data Peribadi anda kepada kami apabila:

  • Mendaftar bagi penggunan perkhidmatan atau pembukaan akaun
  • Memfail borang melalui laman web
  • Memberi maklum-balas melalui telefon, email atau selainnya
  • Menjalankan transaksi melalui laman web
  • Menghantar pertanyaan, feedback atau aduan
  • Laporan masalah di laman web

Informasi yang dibekalkan oleh anda mungkin termasuk nama, nombor kad pengenalan, tarikh lahir, jantina, alamat email, alamat biling, nombor akaun bank dan informasi bayaran, nombor telefon, perincian login dan kata-laluan.

Informasi yang diperolehi automatik dari komputer anda

Apabila anda melihat kangungan yang disediakan oleh kami, Emcity dengan automatik mengambil-simpan informasi perisian hardware and software anda ke dalam fail log Emcity. Informasi ini boleh termasuk alamat Protokol internet (IP), jenis browser, nama domain, penyedia perkhidmatan internet (ISP), mukasurat / fail yang dilayari di laman web kami (e.g., mukasurat HTML, grafik, dan sebagainya), sistem operasi, data aliran klik, masa akses dan perujukan alamat-alamat laman web. Informasi automatik tersebut tidak dapat menghubungkan atau mendedahkan anda atau apa-apa Data Peribadi anda dan Emcity tidak boleh mengenal-pasti anda melalui informasi automatik tersebut. Emcity menggunakan informasi automatik tersebut sebagai statistik am berkenaan penggunaan laman web Emcity dan untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih efektif kepada anda.  

Informasi anda yang diperolehi dari pihak ketiga

Dari masa ke semasa, Emcity akan menerima Data Peribadi anda melalui sumber pihak ketiga termasuk pasangan anda, anak-anak, ibubapa, pekerja / majikan, sumber awam yang ada seperti media sosial, laman web, dan dari pelanggan yang bekerja rapat dengan Emcity (pelanggan yang menggunakan perkhidmatan Emcity yang kemudian memberi perkhidmatan kepada anda) dalam keadaan di mana pihak ketiga tersebut mengemukakan Data Peribadi anda kepada Emcity dengan representasi dan waran bahawa telah mendapat persetujuan anda bagi pengambilan dan penyimpanan Data Peribadi anda, penggunaan dan pendedahan seperti yang tertera dalam Polisi Privasi ini.

Informasi berkenaan anak-anak

Laman web Emcity bukan bertujuan untuk mensasar anak-anak di bawah umur 18 tahun. Sekiranya anda berumur di bawah 18 tahun, anda harus mengelak dari memberi sebarang maklumat peribadi anda kepada Emcity atau kepada mana-mana pihak lain dalam internet. Sebagai ibubapa atau penjaga sah, anda tidak harus menggalakan anak-anak di bawah umur untuk mendedahkan maklumat peribadi kepada Emcity. Sekiranya berlaku apa-apa pendedahan maklumat peribadi anak-anak, anda dengan ini memberi persetujuan bagi penggunaan dan pemprosesan baginya kepada kami bersama persetujuan untuk terikat dengan Polisi Privasi ini dan anda bertanggungjawab ke atas perlakuan anak-anak anda. Anda dinasihatkan untuk menghubungi Emcity dengan segera jika mendapati bahawa kami telah menyimpan-simpan informasi mengenai anak-anak di bawah umur bagi membolehkan kami menghapuskannya.

2. Bagaimana informasi yang diambil-simpan digunakan

Emcity menggunakan data untuk menaik-taraf perkhidmatan. Emcity menggunakan informasi yang diambil-simpan bagi tujuan berikut:

Penyampaian Perkhidmatan Emcity

Seperti mengenal-pasti identiti, menghantar informasi apabila anda menerima dan mengguna-pakai perkhidmatan Emcity, memproses pesanan anda atau mencadangkan pilihan produk kepada anda.

Mengekalkan dan menambah-baik perkidmatan Emcity

Emcity menggunakan informasi anda untuk memastikan perkhidmaan yang ditawarkan oleh Emcity berjalan dengan sebaiknya dengan mengesan gangguan atau menyelesaikan masalah (troubleshooting) isu yang dilaporkan kepada Emcity. Emcity menggunkan informasi untuk meningkatkan perkhidmatan kami kepada anda - sebagai contoh memahami pilihan anda membantu kami meningkatkan ciri-ciri laman web kami.

Membangunkan perkhidmatan baru Emcity

Emcity mengguna informasi anda dalam laman web atau perkhidmatan yang sediada untuk membantu Emcity membangunkan perkhidmatan baru. Sebagai contoh, memahami cara dan jenis pembelian dapat membantu kami merancang dan melancar ciri-ciri baru bagi laman web kami.

Menyediakan perkhidmatan peribadi, termasuk kontent dan iklan

Emcity mengguna infomasi yang diambil-sampai untuk mengkustomize perkhidmatannya kepada anda, termasuk memberi cadangan dan kontent peribadi.

Berkomunikasi dengan anda

Emcity mengguna informasi yang diambil-simpan seperti alamat email, nombo telefon untuk berinteraksi terus dengan anda. Sebagai contoh, Emcity mungkin akan menghantar informasi untuk mempromosikan penggunaan perkhidmatan Emcity atau menghantar informasi yang dipercayai akan menarik-minat anda, seperti menghantar komunikasi pasaran berhubung perniagaan Emcity atau Emcity akan memaklumkan perubahan atau penambah-baikan yang akan datang. Dan jika anda menghubungi Emcity, rekod berkenaan komunaksi tersebut akan disimpan bagi membolehkan Emcity membantu menyelesaikan apa-apa isu atau persoalan yang timbul di bahagian anda.

Melindungi Emcity, penggunanya, dan orang awam

Emcity mengguna infomasi untuk membantunya menambah-baik perlindungan dan reliabiliti perkhidmatannya. Ini termasuk mengesan, mengelak, dan menghalang perlakuan frod, salah-guna, risiko keselamatan, dan isu teknikal yang boleh memudaratkan Emcity, pelanggannya, atau orang awam.

Anda boleh, pada bila-bila masa, menarik-balik persetujuan anda untuk mendapatkan informasi pasaran dari Emcity. Jika anda bercadang berbuat demikian, sila klik butang option “Unsubscribe” yang terdapat dalam email risalah/buletin pasaran yang mungkin anda terima dari Emcity atau hubungi Emcity ditalian +606-234 7011 (Isnin hingga Jumaat, 8.30pagi hingga 5.30petang) atau melalui email customer@emcity.com.

3. Bagaimana informasi yang diambil-simpan dikongsi

Penyedia-penyedia Perkhidmatan (Service Providers)

Emcity menggaji syarikat dan individu lain yang dipilih bagi memberi perkhidmatan Emcity kepada anda, pelawat laman web dan pelanggan koperat Emcity, dan Emcity mungkin perlu berkongsi informasi anda dengan mereka bagi tujuan tertentu (setakat yang perlu) bagi sokongan fungsi atau perkhidmatan yang diberikan kepada anda yang mana informasi tersebut akan dirahsiakan oleh mereka.

Pelanggan Koperat  

Tambahan, EM mungkin berkongsi data anda dengan pelanggan koperatnya berdasarkan syarat lantikan atau atas persetujuan yang bakal diberi oleh anda bagi penerimaan perkhidmatan (termasuk anggaran masa ketibaan).  

Agenda Koperat

Jika Emcity (atau asetnya) perlu atas kehendak syarikat lain, samada secara gabungan, pemerolehan, kebankrapan atau selainnya, syarikat tersebut akan menerima segala informasi yang diambil-simpan dan dikumpul oleh Emcity melalui laman web dan dari perkhidmatan-perkhidmatan Emcity. Dalam hal sedemikian, anda akan dimaklumkan melalui notifikasi email dan/atau notis terserlah melalui laman web, berkenan apa-apa perubahan pemilikan, penggunaan Data Peribadi anda, dan pilihan yang mungkin ada berkaitan Data Peribadi anda.

Pendedahan melalui undang-undang

Emcity merezabkan hak penggunaan dan pendedahan Data Peribadi anda mengikut kehendak undang-undang atau secara munasabah dipercayai bahawa penggunaan atau pendedahan tersebut adalah perlu bagi melindungi hak Emcity, keselamatan Emcity atau keselamat orang lain, menyiasat frod, atau pematuhan undang-undang, mengikut perintah Mahkamah atau proses undang-undang.

4. Cookies dan Teknologi persamaan

Emcity menggunakan cookies dan teknologi persamaan (seperti becon web) untuk menganalisa trend, mengurus laman web, mengesan penggunaan pengguna sekitar laman web, dan untuk mengumpul informasi demografik bagi penggunaannya secara keseluruhan.

Apabila anda mengunjung laman web kami atau mengguna perhidmatan kami. Cookies adalah suatu infomasi ringkas yang dipindahkan oleh server Emcity kepada perisian hard drive komputer atau telefon mudah alih anda yang membenarkan server Emcity mengenalpasti dan ber-interak dengan lebih berfungsi dengan komputer anda. Cookies tidak mengenal-pasti individu pengguna, tetapi ia mengenal-pasti jenis browser yang digunakan oleh anda.   

Penggunaan cookies kini adalah standard dalam industri dan anda akan menemui penggunaannya dalam laman-laman web utama. Kebanyakkan cookies pada permulaan diset untuk menerimanya. Jika anda suka, anda boleh reset browser samada untuk mengetahui penerimaan cookies, atau untuk menolak penerimaan cookies. Emcity mencadangkan bahawa anda merujuk kepada sumber pengurusan browser atau skrin bantuan untuk mengetahui lebih berkenaan fungsi-fungsi itu. Bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa jika anda konfigur browser anda untuk tidak menerima cookies, suatu tahap fungsi penggunaan laman web Emcity mungkin akan hilang.

5. Penggunaan ruang maklum-balas atau Chat Room

Jika anda telah melaksanakan suatu transaksi melalui laman web Emcity, anda akan dirujuk ke ruang maklum-balas produk / item yang anda telah terima di mana anda dapat memberi pendapat, komen atau pengalaman yang diterima. Emcity boleh dari masa ke semasa menggunakan Chat Room, papan pesanan atau kumpulan berita di mana anda juga boleh memberi pendapat. Sebarang informasi yang anda paparkan akan menjadi informasi umum dan anda haruskan berwaspada apabila membuat keputusan untuk tidak mendedahkan informasi Data Peribadi anda dalam paparan tersebut.

6. Bagaimana informasi anda dilindungi

Emcity telah melaksanakan pelbagai protokal sekuriti, peraturan dan langkah-langkah teknikal untuk melindungi Data Peribadi anda dari hilang, disalah-guna, dimodifikasi, diakses tanpa kebenaran atau bagi pendedahan, perubahan atau kemusnahannya. Semua penggaji/pengkhidmat dan pemproses data EM yang memiliki akses dan berkait dengan pemprosesan data peribadi, wajib menghormati dan menjaga kesulitan Data Peribadi anda.

Di mana anda telah memberi (atau anda telah memilih) suatu kata laluan yang membolehkan akses sesuatu bahagian laman web Emcity, adalah tanggungjawab anda untuk memastikan penyimpanan kata-laluan tersebut secara sulit/rahsia. Emcity menyaran bahawa anda tidak berkongs kata-laluan itu dengan sesiapa yang lain. 

Oleh kerana komunikasi internet dan email bukanlah suatu medium selamat, Emcity tidak boleh menerima sebarang tanggungjawab untuk sebarang penggunaan tanpa kebenaran atau kehilangan Data Peribadi anda, kecuali seperti yang dinyatakan di sini. Walaupun Emcity tidak dapat menjamin apa-apa kehilangan, penggunaan salah atau perubahan data tidak akan berlaku, Emcity akan secara munasabah mengambil langkah-langkah penjagaan bagi menghalang kejadian yang tidak diingini. Data peribadi anda akan diambil-simpan/kumpul bersama salinan (backed up) dengan selamat di lokasi terkawal dan terhad.

7. Pautan pihak ketiga

Laman web Emcity mengandungi pautan (links) pihak ketiga. Emcity akan sentiasa cuba memaklumkan kepada anda untuk sentiasa berjaga-jaga apabila keluar dari laman web Emcity untuk ke pautan-pautan itu. Emcity tidak bertanggungjawab terhadap kontent dan praktik persendirian yang diguna-pakai oleh laman-laman web tersebut yang melalui laman web Emcity. Emcity mencadangkan bahawa anda membaca setiap polisi laman yang dikunjungi dan menghubungi pemiliknya atau operatornya jika mempunyai sebarang kebimbangan atau persoalan.

8. Pemindahan informasi keluar dari Malaysia

Emcity mungkin akan memindah, menyimpan dan/atau memproses Data Peribadi anda luar dari Malaysia. Dalam berbuat demikian, Emcity akan mematuhi APDP dan undang-undang perlindungan dan privasi data lain yang berkaitan.

9. Retensi Data Peribadi

Emcity menyimpan Data Peribadi anda selagi anda memiliki akaun bersama Emcity bagi membolehkan Emcity mematuhi obligasi kontraknya dengan anda dan selama tujuh tahun selepasnya untuk mengenal-pasti sebarang isu dan penyelesaian sebarang isu perundangan. Emcity juga boleh mengekal informasi agregate melangkaui tempoh tersebut bagi tujuan penyelidikan dan bagi membantu Emcity menambah-baik perkhidmatannya. Anda tidak boleh dikenal-pasti melalu informasi agregate yang dikekal-simpan bagi tujuan tersebut.

Informasi yang dikekal-simpan dari penggunaan cookies dan teknologi treking lain adalah untuk suatu tempoh munasabah dari tarikh kewujudan informasi itu.  

Data yang diperolehi/dikumpul oleh penjual kami dengan penggunaan laman web Emcity disimpan mengikut perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan kami.

10. Cara mengakses dan mengawal Data Peribadi anda

Megikut APDP, anda mempunyai hak untuk mengakses, untuk membetulkan dan/atau untuk mengemaskini Data Peribadi anda melainkan ianya secara khusus tidak dibenarkan melalui undang-undang terpakai.

Anda bertanggungjawab untuk memberi maklumat tepat dan penuh berkenaan Data Peribadi anda. Sekiranya, sebarang Data Peribadi anda telah berubah atau tidak lengkap atau bukan terkini, atau anda ingin mengkaji semula atau menukar perinciannya yang dibekalkan oleh anda kepada Emcity, anda boleh berbuat demikian pada bila-bila masa dengan menghubungi Emcity melalui cara yang disebut selepas ini.

11. Cara menghubungi kami

Sekiranya anda perlu menghubungi Emcity untuk apa-apa pertanyaan, aduan, cadangan bagi menghad pemprosesan Data Peribadi anda atau untuk mendapatkan akses, membuat pembetulan dan/atau mengemaskini Data Peribadi anda, sila hubungi kami seperti berikut:

Alamat
No. 2006, Lorong Sidang Omar, Off Jalan Penghulu Abbas, Bukit Baru,
75150 Hang Tuah Jaya, Melaka.

No. Telefon : +606-2347 011

No. Telefon : contactus@dsly-emcity.com

12. Presiden/Keutamaan

Versi Bahasa Inggeris Polisi Privasi ini akan mengambil presiden/keutamaan atas versi Bahasa Melayu sekiranya berlaku apa-apa konflik antara kedua-dua versi tersebut.

Last Modified: 9th September 2020

Your Cart
There are no products in the cart!
Continue Shopping
0